Nawigacja

Nawigacja

  Dokumenty szkolne

  Procedury postępowania w sytuacjach trudnych

   

   

  SZKOLNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

   

  Procedury postępowania w sytuacjach trudnych

  w Szkole Podstawowej w Łosinnie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wstęp

   

      Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące i zagrażające zdrowiu dzieci i młodzieży uznaje się narkomanię, alkoholizm i prostytucję. Są to zjawiska, wobec których żaden dorosły nie powinien pozostawać obojętny, zwłaszcza że zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży najczęściej ze sobą współwystępują. Picie alkoholu czy odurzanie się narkotykami współwystępuje z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi, wczesną inicjacją seksualną. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nawiązywania kontaktów z grupami przestępczymi, a w dalszej kolejności popełniania przestępstw.

     Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów spoczywa na nauczycielach. Szkoła, z racji powszechnego charakteru i funkcji, jest terenem, na którym w różnym stopniu i w różnej postaci ujawniają się niemal wszystkie nurtujące młodzież problemy. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego                          i podejmowania stosownych oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych, a wobec uczniów niedostosowanych – działań interwencyjnych.

     Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu (czasem nawet życiu) uczniów. Nauczyciel częstokroć czuje się osamotniony i bezradny w sytuacji, kiedy ma do czynienia z zachowaniem w żadnym stopniu nie mieszczącym się w regulaminie szkoły, a nierzadko będącym czynem karalnym lub przestępstwem.

     Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy, pedagoga czy dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców.

    W zależności od okoliczności zdarzeń, kategorii popełnionego czynu oraz wieku sprawców – postępowanie wobec ucznia będzie różne.

    Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

   

     Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach niecierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zlecone przez sędziego rodzinnego.

   

     Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacjii przestępczości nieletnich.

   

     Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.

   

     W rozporządzeniu §10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

   

  Podstawy prawne stosowanych procedur:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 poz.109 z późn. zm. /oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą/.
  2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z p. zm./
  3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/.
  4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./
  5. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r.  w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji
   i przestępczości nieletnich.
  6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67,  poz. 329 z późn. zm./
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz.226/.

  ZASADY OGÓLNE:

   

  1. Reagować na każde naganne zachowanie, by uczniowie wiedzieli, że nie mają prawa tak się zachowywać,
  2. Reagować w sposób przekazujący troskę o dziecko a nie potępianie go,
  3. Wspierać nauczycieli i rodziców oraz tzw. „neutralnych uczniów”,
  4. Odróżniać konkretne nie aprobowane zachowanie od nie akceptacji osoby,
  5. W konkretnej sytuacji interwencji stosować komunikat „Chcę wam pomóc, nie zgadzam się, żebyś dokuczał, wyszydzał,” „Chcę pomóc a nie osądzać”
  6. Mówić jasno co widziałeś, widzisz, opisać zachowanie ucznia,
  7. Dać uczniowi szansę wypowiedzenia się, wysłuchać uważnie, nie negować wypowiedzi, reasumować jak go zrozumiałeś,
  8. W przypadku milczenia ucznia ponownie przedstawić chęć pomocy, przybliżyć cel działania, np. przeciwdziałania przemocy, narkomani, itd.
  9. Powiedzieć uczniowi o możliwościach pomocy i konieczności zmiany jego zachowania,
  10. Informować ucznia o zamiarze rozmowy z rodzicem.
  11. Wyjaśnić dlaczego kierujemy ucznia do specjalisty, np. „ żeby pomóc Ci lepiej radzić sobie”.
  12. Podczas rozmowy uważnie słuchać i mówić tyle ile konieczne, jeśli uczeń milknie najlepiej zadawać pytania otwarte np. „Czy chcesz mi o tym powiedzieć”, „Rozumiem, że było Ci przykro”, Chodzi o to, by poprzez takie postępowanie nawiązać kontakt i zyskać zaufanie konieczne w dalszej współpracy.

   

  Działania interwencyjne

   

  I.W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji,[1] nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

   

  1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
  2. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły.
  3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.                  W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
  4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
  5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

  6.Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.

   

   

  1. W przypadku, gdy nauczyciel ( inny pracownik szkoły) zauważy, że uczeń pali papierosy[2] :

   

  1. Powinien poinformować o tym wychowawcę klasy.
  2. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności dyrektora szkoły. Rodzic zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
  3. Wychowawca  przeprowadza rozmowę profilaktyczno - ostrzegawczą z uczniem.
  4. Uczeń zobowiązuje się do niepalenia papierosów.
  5. W przypadku ponownego palenia papierosów decyzją dyrektora szkoły, uczeń może być zawieszony w prawach ucznia (np. zakaz udziału w dyskotece)

   

  III.W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

   

  1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
  2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
  3. W przypadku, gdy uczeń swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla swego życia lub zdrowia innych osób, nauczyciel wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i udzielenia pomocy medycznej.
  4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
  5. Powiadamia telefonicznie rodziców i zobowiązuje ich do odebrania dziecka ze szkoły.
  6. Gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły bądź kontakt z nimi jest niemożliwy, albo zachowanie nieletniego przed przybyciem rodziców daje powody do interwencji policji, dyrektor szkoły zawiadamia najbliższa jednostkę policji.
  7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
  8. W porozumieniu z policją – specjalistą ds. nieletnich szkoła uzgadnia sposób dalszego postępowania wobec ucznia bądź jego rodziców.

   

   

  IV.W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

   

  1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
  2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję.
  3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

   

  V.W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

   

  1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
  2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
  3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
  4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

     UWAGA:

  Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest:

  • Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  • Wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
  • Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;
  • Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

   

     Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat.

     Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

     Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.

  W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).

   

  VI. Procedura postępowania nauczycieli na wypadek ujawnienia agresji:

   

  1. Nauczyciel, którzy zauważy zachowanie agresywne ucznia lub zostanie o nim poinformowany zgłasza ten fakt wychowawcy klasy .
  2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.
  3. W przypadkach, gdy agresja jest skierowana na przedmioty, które w jej wyniku uległy zniszczeniu, wychowawca wraz z uczniem ustala, w jaki sposób uczeń może naprawić (zminimalizować) efekty swojego działania. Informuje dyrektora szkoły i rodziców.
  4. W przypadku, gdy agresja skierowana jest przeciwko drugiemu człowiekowi wychowawca przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.
  5. W poważnych przypadkach obowiązują procedury postępowania obowiązujące w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego.

  AGRESJA – zaliczamy do niej:

  • łamanie przepisów (praw ucznia), zakłócanie porządku,
  • dzikie harce, wygłupy,
  • świadome naruszanie dyscypliny,
  • odmowa i robienie na przekór,
  • przeklinanie (agresja słowna),
  • tyranizowanie (bardzo blisko przemocy),
  • dyskryminacja,
  • groźby użycia przemocy,
  • wandalizm,
  • bójki,
  • ataki na nauczycieli,
  • użycie broni i zbiorowa przemoc.

   

   

  Postawy nauczycieli sprzyjające powstawaniu agresji

  • Unikanie  w szkole miejsc o szczególnie wysokim ryzyku występowania przemocy.
  • Ignorowanie skarg uczniów o tym, że grozi  im niebezpieczeństwo.
  • Ignorowanie choćby minimalnych przejawów przemocy, poniżanie, zastraszanie, tyranizowanie.
  • Ignorowanie  gróźb uczniów o planowanych atakach przemocy.
  • Ignorowanie pogłosek o uczniach, którzy mogą posiadać broń/niebezpieczne przedmioty.
  • Brak działań w przypadkach przemocy ze strony uczniów lub nieinformowanie o tego rodzaju zajściach.
  • Usprawiedliwianie agresywnych zachowań „dobrych uczniów” jako dopuszczalny środek agresji.
  • Zachowanie autorytarne i poniżające.

   

  VII. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

   

  1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
  2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
  3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły pod opiekę,
  4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,
  5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
  6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

   

  VIII. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

   

  1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,
  2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
  3. Powiadomienie rodziców ucznia,
  4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

   

   

  IX. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów należy:

   

  1. Zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom,
  2. Uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów
  3. Wezwać policję - tel. 997 lub 112.

  XII. Postępowanie dyrektora szkoły, w przypadku gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu   karalnego przebywającego na zajęciach w szkole

   

  1. Funkcjonariusz policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje legitymacje służbowa.
  2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem sporządzenia własnej dokumentacji.
  3. Policjant informuje dyrektora szkoły o przyczynie zatrzymania ucznia.
  4. Wychowawca bądź nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawa, np. przesłuchanie, okazanie.
  5. Policja informuje rodziców nieletniego o wykonywanych czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu policji celem uczestniczenia w czynnościach.
  6. Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach względem ich dziecka przez policję. W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporządza pisemną informacje i przesyła do miejsca ich zamieszkania.
  7. Jeżeli rodzice nie mogą uczestniczyć w przesłuchaniach nieletniego, dyrektor wyznacza nauczyciela do uczestnictwa w czynnościach, które są przeprowadzane w szkole lub w jednostce policji.

   

   X. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji wypadku       uczniowskiego

   

  Jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie przerwy- każdy nauczyciel, który jest jego świadkiem wykonuje następujące czynności:

  1. Organizuje pomoc w zależności od potrzeb, zawiadamia dyrektora o wypadku.
  2. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą- prosi o nadzór nad swoją klasą kolegę uczącego w najbliższej sali,
  3. Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń- miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu,
  4. Jeśli wypadek zdarzy się, gdy nie ma w szkole dyrektora nauczyciel sam decyduje o postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie Ratunkowe oraz zawiadamia telefonicznie rodziców poszkodowanego ucznia,
  5. Jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki, biwaku stosowną decyzję podejmuje kierownik imprezy i odpowiada za nią.

   

  XI . Postępowanie wobec ucznia uchylającego się od    realizowania obowiązku         szkolnego.

   

  1. Wychowawca klasy zobowiązany jest zapoznać rodziców  / na zebraniach klasowych / i uczniów  / na godzinach wychowawczych /   z procedurami postępowania w sytuacjach nieusprawiedliwionej absencji ucznia.
  2. Wychowawca i nauczyciele mają obowiązek do stałej i systematycznej kontroli i analizy frekwencji uczniów oraz do obowiązkowego sprawdzania obecności na zajęciach lekcyjnych .
  3. Po stwierdzeniu tygodniowej ciągłej nieobecności ucznia w szkole lub niesystematycznego uczęszczania na lekcje / zajęcia edukacyjne / wychowawca klasy zobowiązany jest do skontaktowania się z rodzicami         / prawnymi opiekunami / ucznia w celu wyjaśnienia . *1
  • Powyższy fakt wychowawca odnotowuje   w dzienniku lekcyjnym.

  4.   W razie braku możliwości bezpośredniego kontaktu  z rodzicami / prawnymi opiekunami / ucznia, wychowawca wysyła             zawiadomienie pisemne            dotyczące nieobecności ucznia w szkole .                                / załącznik nr 1 /.

  5.  Jeżeli rodzic po 7 dniach od otrzymania zawiadomienia nie skontaktuje  się z wychowawcą dyrektor szkoły wysyła upomnienie.                 / załącznik nr 2 /.

  6. Jeżeli rodzic zgłosi się do szkoły i stwierdzone zostaną wagary  wprowadzone zostaną dalsze , następujące procedury :

  1. podpisanie kontraktu / załącznik nr 3 /,
  2. założenie zeszytu obecności na zajęciach edukacyjnych.

     7. Następnie dyrektor wysyła pisemne upomnienie w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne. Jeżeli upomnienie nie przynosi zamierzonego skutku dyrektor wysyła wniosek o wdrożenie postępowania przymusowego do organu prowadzącego szkołę. /Załącznik 4/ Równocześnie powiadamia policję i sąd rodzinny o nie realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia.

   

  *1 Obowiązkiem rodziców jest usprawiedliwić nieobecność ucznia  w szkole.

  • Jeżeli uczeń przez tydzień nie chodzi do szkoły rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy . Jeżeli tego nie zrobi wychowawca klasy wszczyna procedury.
  • Uczeń po powrocie na zajęcia lekcyjne ma obowiązek  przedłożyć wychowawcy klasy usprawiedliwienie.
  • Wychowawca ma obowiązek do regularnego usprawiedliwiania nieobecności  / gdy uczeń przyniesie usprawiedliwienie /.

   

  XII. Procedura organizacji dyskotek szkolnych

   

  1. Dyskoteka jest imprezą szkolną wynikająca z kalendarza imprez szkolnych.
  2. Uczestnicza w niej tylko uczniowie danej szkoły.
  3. Jest organizowana na terenie szkoły dla uczniów całej szkoły lub poziomu klas.
  4. Za organizację odpowiada wyznaczony nauczyciel lub grupa nauczycieli.
  5. Udział w dyżurach podczas organizowanych dyskotek w szkole biorą wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.
  6. Samorząd Uczniowski w  porozumieniu z opiekunem i dyrektorem szkoły ustalają klasę odpowiedzialną za utrzymanie porzadku i pomoc w pełnieniu dyżurów nauczycieli.
  7. Monitorowane są wszystkie newralgiczne punkty szkoły (toalety, korytarze, wneki, szatnie itp.).
  8. Uczniowie nie spożywają alkoholu, nie pala papierosów, zachowuja się zgodnie z przyjętymi normami społecznymi (brak agresji, wulgaryzmow).
  9. W przypadku stwierdzenia zachowań ryzykownych wśród ucznia bądź grupy uczniów uruchamiana jest właściwa procedura postępowania.
  10. Uczeń łamiący regulamin otrzymuje zakaz uczestnictwa w innych imprezach otwartych oraz stosowane są zapisy szkolnego systemu kar i nagród.
  11. W przypadku wtargnięcia osób trzecich na teren szkoły podczas dyskoteki zawiadamiana jest niezwłocznie policja.
  12. Należy zapewnić bezpieczeństwo uczniom pozostającym na terenie szkoły.
  13. Jeżeli doszło do przestepstwa, trzeba postępować zgodnie z procedurą.
  14. W razie potrzeby bądź zachowań uczniów zagrażających bezpieczeństwu dyrektor lub nauczyciel odpowiedzialny ma prawo przerwać dyskotekę.
  15. W przypadku ciągłej niesubordynacji uczniów podczas dyskotek lub zaistnienia czynu zagrażajacego bezpieczeństwu w szkole dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu organizacji dyskotek i zabaw szkolnych na czas określony, rok szkolny lub do odwołania.

  Metody współpracy szkoły z policją

   

         W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.

     Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji.

     Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła/placówka.

     Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.

       W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

   

  • spotkania, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,
  • spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
  • informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,
  • udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,
  • wspólny – szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.

   

   

   

  UWAGA:

  Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w „Procedurach” albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna.

     Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi szkoły.

   

  Środki oddziaływań wychowawczych możliwe do zastosowania przez szkołę w ramach procedur: tzw. Interwencja profilaktyczna

  • Rozmowa profilaktyczno-ostrzegawcza z uczniem przeprowadzona przez wychowawcę ;
  • Rozmowa dyscyplinująca z uczniem w obecności dyrektora szkoły;
  • Zobowiązanie ucznia do zaniechania  negatywnego postępowania, zachowania;
  • Wezwanie rodziców/opiekunów ucznia do szkoły;
  • Zobowiązanie rodziców do systematycznego kontaktu ze szkołą (w terminach wyznaczonych przez wychowawcę ucznia) w celu monitorowania zachowania ucznia w szkole;
  • Zobowiązanie rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem w domu;
  • Zaproponowanie rodzicom/opiekunom alternatywnych form pomocy w rozwiązaniu trudnej sytuacji ucznia (psycholog, terapia, itp.)

  W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie wymienione powyżej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynoście oczekiwanych rezultatów lub gdy też rodzice/opiekunowie ucznia odmawiają współpracy, nie stawiają się do szkoły, a nadal odbierane są sygnały o przejawach demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia  o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

   

  XIII Podejrzenie samobójstwa

   

  Nauczyciel :

  1. Powinien zaufać swojemu podejrzeniu, że młody człowiek może przejawiać skłonności samobójcze.
  2. Mówi  mu, że obawia się  o niego i staraj się go wysłuchać.
  3. Zadaje   pytania bezpośrednie. Nie powinien obawiać  się i pyta wprost, czy dziecko myśli o samobójstwie, a jeśli tak, to czy je zaplanował.
  4. Stara się nie okazywać, że to, co słyszy, jest dla niego szokujące. Unika dyskusji o tym, czy samobójstwo jest dobre, czy złe ani nie prowadzi  poradnictwa, jeżeli nie mado tego kwalifikacji. Nie przyrzeka, że zachowa zamiary dziecka w tajemnicy, ponieważ może okazać się to niewykonalne.
  5. Nie pozostawia dziecka samego, jeżeli uważa, że zagrożenie samobójstwem ma charakter  bezpośredni. Zapewnia dziecku , że coś z tym można zrobić, że jego samobójcze pragnienia nie  lekceważone i że czasem zagrożenie najprawdopodobniej minie.
  6. Tłumaczy  dziecku, że pomoc jest w zasięgu ręki i że niezbędne jest zwracanie się o tę pomoc w sposób bezpośredni, kiedy tylko pragnienie samobójstwa staje się silne.
  7. Upewnia , że dziecko jest bezpieczne i że osoby dorosłe odpowiedzialne za nie zostały powiadomione i zajęły się nim.
  8. Kiedy uważa ,że   dziecko uporało się z ostrą fazą kryzysu, śledzi uważnie jego dalsze postępy. Wiele osób popełniło samobójstwo po tym, kiedy już wydawało się, że są odnowione i wzmocnione.

  XIV .Postępowanie w przypadku uzyskania informacji   o podłożeniu ładunku wybuchowego (wskazówki do prowadzenia   rozmów ze zgłaszającym o podłożeniu bomby).

   

  1. Zachować spokój i nie odkładać słuchawki.
  2. Natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.
  3. Podczas rozmowy starać się uzyskać od zgłaszającego jak najwięcej informacji.
  4. Tak prowadzić rozmowę, aby stworzyć możliwość zidentyfikowania sprawcy chociaż w przybliżeniu.
  5. Należy ocenić czas przyjęcia ostrzeżenia, płeć dzwoniącego, akcent, stan – pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, tło rozmowy, itp.
  6. Należy dążyć do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:
   • Czy Pan/Pani podłożyła bombę?
   • Kiedy bomba wybuchnie?
   • Gdzie jest w tej chwili bomba?
   • Jak bomba wygląda?
   • Jakiego typu jest to bomba?
   • Co spowoduje wybuch?
   • W którym miejscu bomba jest umieszczona?
   • Dlaczego Pan/Pani podłożyła bombę?
   • Skąd Pan/Pani telefonuje?
   • Gdzie Pan/Pani się w tej chwili znajduje?
   • Jak się Pan/Pani nazywa?
  7. Nie należy rozpowszechniać samowolnie informacji o otrzymanym zgłoszeniu o podłożeniu bomby; może to spowodować panikę wśród personelu lub osób postronnych, co utrudni działania policji oraz ewentualna ewakuację.
  8. Osoba przyjmująca zgłoszenie staje się świadkiem zdarzenia i będzie na te okoliczność przesłuchiwana przez policję.

   

  XV.  Postępowanie w przypadku otrzymania podejrzanej paczki  lub koperty

  1. Nie wolno opróżniać zawartości wszelkich podejrzanych przesyłek, nie przenosić paczki lub koperty.
  2. Nie wolno wdychać oparów, dotykać sprawdzać smaku, przypatrywać się z bliska.
  3. Należy umieścić ja w jednym, a następnie drugim plastikowym worku, szczelnie je zamykając (zawiązać, zakleić taśmą).
  4. Powiadomić policję lub straż pożarną.
  5. Cechy charakterystyczne dla niebezpiecznych przesyłek:
   • twarda koperta,
   • otwory w kopercie,
   • nierównomierne rozłożenie wagi,
   • wewnętrzna koperta,
   • wystające druty lub folia,
   • zapach,
   • podejrzane opakowanie,
   • tłuste plamy, zaolejenia, przebarwienia,
   • emitowane dźwięki.
   • odręczny lub nieczytelny adres,
   • nieprofesjonalnie napisany adres,
   • zastrzeżenia (poufne, do rąk własnych itp.
   • zawyżona opłata,
   • błędy ortograficzne,
   • brak adresu nadawcy (brak jakichkolwiek znaków, kto może być nadawcą).

   

   

   

                                       Opracowanie Mirosława Końska i Henryk Koński

   

   

   

   

   

                                                                                                              Załącznik nr 1

   

   ...................................                                               Łosinno , dn...........................

               /pieczątka szkoły/

   

  ..........................................                                                                  Państwo                     

     / Sygn. Akt /                                                                                               .........................................

                                                                                                  .........................................

                                                                                                  ..........................................

   

   

   

   

  Z A W I A D O M I E N I E

   

   

  W związku z  długą nieobecnością  syna / córki ............................................               w szkole, tj. od dnia ...................................... proszę o niezwłoczne zgłoszenie się do szkoły , do wychowawcy klasy w celu wyjaśnienia przyczyn absencji.

   

   

                                  ................................................

                                                /wychowawca klasy/

   

   

   

                                                           

   

   

   

   

   Załącznik nr 2

   

   Pieczątka szkoły)                                                                                                   Łosinno , dn...................

   

  Sygn. akt.........................     

   

   

   

                                                                                               Państwo / Pan/Pani

                                                                ………………………………….…

                                                               ……………………………………..

                                                                         

   

  .

   

  Upomnienie

  w sprawie nieregularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne

   

   

          Wobec tego, że Pana/i syn/córka ..………………………………………………

  nie uczęszcza do szkoły, a tym samym nie wypełnia obowiązku szkolnego określonego postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
  Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104;
  z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42,
  poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292)

   

  wzywa się Pana/nią do regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne.

   

  Niepodjęcie przez dziecko nauki w terminie siedmiodniowym spowoduje zastosowanie wobec Pana/i środków przymusowych przewidzianych w art. 15 ustawy
  o postępowaniu egzekucji w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161
  z późn. zm.) poprzez nałożenie grzywny, w celu przymuszenia,
  w wysokości 5000,00 zł (pięciu tysięcy), która może być nakładana wielokrotnie do kwoty
  10 000,00 zł (dziesięciu tysięcy).

  Na podstawie art. 18 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 1996 r. nr 67,

  poz. 329 z póz. zm.) oraz art. 5 i 15 ustawy z 17 czerwca o postępowaniu egzekucyjnym

  w administracji (DzU z 2002 r. nr. 110. poz.968), stwierdzam, ż syn/córka Państwa.....................................    zam. ........................................ ucz. klasy  ….

  nie uczęszcza do szkoły  od dnia…………. do…………. Z powodu braku wyjaśnienia przyczyny absencji. Działania wychowawcy klasy w celu wyjaśnienia tak długotrwałej nieobecności nie przyniosły zamierzonych rezultatów   wzywam Państwa / Pana / Panią niniejszym upomnieniem do spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego najpóźniej do dnia....................

   

  Niezastosowanie się Państwa/Pana/Panią do niniejszego wezwania w ustalonym wyżej terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, zgodnie z art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

   

   

   

                                                                                                  (podpis i pieczątka dyrektora  szkoły

   

   

   

   

   

                                                                                                                       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                        Załącznik nr 3

   

                                                                           Łosinno , dn……………………

   

   

   

  K O N T R A K T

  ZAWARTY POMIĘDZY

  uczniem i  wychowawcą  w obecności rodzica

  dotyczący

  systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.

   

              Ja niżej podpisany ...................................... uczeń / uczennica klasy............ Szkoły Podstawowej w Łosinie  zobowiązuję się w obecności mojego wychowawcy   i rodzica do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach szkolnych , nie opuszczania lekcji bez poważnych powodów oraz do regularnego usprawiedliwiania wszystkich ewentualnych nieobecności w formie pisemnych usprawiedliwień podpisanych przez rodziców.

    Wychowawca udziela mi wszelkiej możliwej pomocy potrzebnej do ukończenia nauki i otrzymania promocji do klasy programowo wyższej.

    W razie nie dotrzymania warunków kontraktu ja i moi rodzice jesteśmy świadomi wszelkich konsekwencji mojego działania , o których poinformował nas wychowawca.

   

  ............................  .............................                                     ..........................      

       / podpis ucznia /                  / podpis rodzica /                                                               / podpis wychowawcy /  

   

   

   

   

   

  Załącznik nr4

   

                                                                                                          Łosinno,dn ...................

                                                                                           

                                                                                                            Burmistrz Wyszkowa

                                                                                                  

   

   

  Wniosek

  o wszczęcie egzekucji administracyjnej

   

   

          Dyrektor szkoły ……………………….. w …………. na podstawie art. 120 i 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1996 r. (Dz. U.
  z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z późn. zm.) wnioskuje o wszczęcie egzekucji administracyjnej
  w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego przez ucznia/uczennicę ……………………………………………………………………….

  W załączeniu:

  – tytuł wykonawczy

  – dowody doręczenia upomnień

   

                     

   

   

   

   

                                                                 Opracowanie Mirosława Końska i Henryk Koński

                                                                        

     [1] Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych –  art.4 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

  [2] Wewnętrzny przepis szkoły.

   

  Wiadomości

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Łosinnie
   Szkoła Podstawowa w Łosinnie, ul.Szkolna 12, 07-200 Wyszków
  • 297414784

  Galeria zdjęć